Header Logo
Koleksi
Menunggu respon server .....
'Ilalul Hadits
Author
: Ibnu Abi Hatim
Edition
:
Editor
:
Collation
:
Subject
: Hadis ilmu hadis pemikiran islam sanad matan rawi
Publisher
:
Year
: 0677
ISBN
:
Call Number
: 2X2.1 Hat i
Summary :
Ilmu ‘ilal al- hadis adalah Ilmu yang membahas sebab-sebab tersembunyinya shahih atau tidak shahinya suatu hadis, hal ini yang dapat menyebabkan cacatnya hadis yang secara lahiriah barangkali tidak kelihatan. [1] Menurut pendapat lain juga, ‘ilal al-Hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab yang tersembunyi, tidak nyata, dan dapat mencacatkan hadis yaitu menyambung yang munqathi’, merafa’kan yang mawquf, mamasukkan suatu hadis kedalam hadis yang lain dan yang serupa itu. Semuanya ini bila diketahui, dapat merusakkan suatu hadis, ilmu ini semulia-mulia ilmu yang bekaitan dengan hadis dan sehalus-halusnya tidak dapat diketahui penyakit-penyakit hadis melainkan oleh ulama yang mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang martabat-martabat perawi dan mempunyai ingatan yang kuat terhadap sanad dan matn hadis.

Copies :
No. Barcode Location No. Shelf Availability
1 20130816 Perpustakaan Pasca Sarjana 2X2.1 TIDAK DIPINJAMKAN
2 20130817 Perpustakaan Pasca Sarjana 2X2.1 TIDAK DIPINJAMKAN
3 20130818 Perpustakaan Pasca Sarjana 2X2.1 TIDAK DIPINJAMKAN
4 20130819 Perpustakaan Pasca Sarjana 2X2.1 TIDAK DIPINJAMKAN

 

Information